Spørsmål om det er adgang til å avsi dom i straffesak mot avdød person

Høyesteretts dom, 05.11.2014, HR-2014-02151-A, (sak nr. 2014/933), straffesak, anke over dom

A, B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Espen Haug)

Dommere: Ringnes, Noer, Arntzen, Matheson, Skoghøy

Problemstillingen i saken var om det under ankebehandlingen for lagmannsretten av en straffesak kan avsies dom mot en avdød person når han har anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, og de etterlatte har trådt inn i anken etter hans død. 

Domfelte var dømt i Finance Credit-saken. Han døde før ankebehandlingen for Eidsivating lagmannsrett var påbegynt. Hans etterlatte var trådt inn i anken, og han ble dømt for overtredelse av blant annet bedrageribestemmelsen i straffeloven § 271 jf. § 271. Fordi han var død, ble det ikke utmålt straff. Høyesterett kom under dissens 3-2 til at det ikke er forenlig med kravet til rettferdig rettergang i Grunnloven § 95, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 14, å avsi realitetsdom i skyldspørsmålet mot en avdød person. Høyesteretts flertall fremholdt at hvis retten ved avgjørelsen av skyldspørsmålet ikke kan motta domfeltes umiddelbare forklaring, kan det reises alvorlig tvil om kravene til rettferdig rettergang er oppfylt. 

Høyesteretts flertall kom til at når de etterlatte anker over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet må tingrettens dom oppheves og saken heves for lagmannsretten. I den konkrete sak førte det til at lagmannsrettens og tingrettens dommer skulle oppheves for de poster der bevisvurderingen under skyldspørsmålet var henvist til ankeforhandling, og at strafforfølgningen for domstolene skulle heves. 

Mindretallet mente en automatisk opphevelse av den tidligere straffedommen ikke hadde hjemmel i loven, og ville kunne virke støtende overfor de fornærmede og de fornærmedes etterlatte.

Les hele avgjørelsen

Til toppen