Spørsmål om ein meddommar i ei straffesak var inhabil

Høgsteretts dom, 28.01.2014, HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (fyrstestatsadvokat Bård Thorsen)

II.   B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (fyrstestatsadvokat Bård Thorsen)

Dommere: Bull, Falkanger, Tjomsland, Skoghøy, Schei

Saka gjaldt spørsmålet om ein meddommar i ei straffesak var inhabil på grunn av tilknytinga til eit revisjonsfirma som hadde revidert rekneskapane til ein av dei fornærma i saka.

Straffesaka gjaldt ei rekkje lovbrot av økonomisk karakter, mellom anna grov utruskap overfor selskapet D AS og brot på rekneskapslova i samanheng med det, i tida juli 2002 til desember 2005.

Ein av fagdommarane i saka hadde, inntil han pensjonerte seg i 2005, vore mangeårig partnar i revisjonsfirmaet som hadde revidert Ds rekneskapar i den aktuelle perioden. Etter at lagmannsrettssaka var over, blei det kjent at han også hadde vore styreleiar i revisjonsfirmaet i mange år, mellom anna frå 1999 til 2005. Han hadde ikkje hatt kjennskap til revisjonsoppdraget for D.

Høgsterett meinte det var nærliggjande å gå ut frå at ein slik person ville vere oppteken av det gode omdømmet til firmaet også etter å ha blitt pensjonist. Ettersom rolla til revisor var trekt inn i vurderingane til retten, måtte fagdommaren reknast som inhabil i medhald av domstollova § 108.

Les heile avgjerda

Til toppen