Spørsmålet om lagmannsretten hadde begått en saksbehandlingsfeil ved å avskjære deler av en vitneforklaring

Høyesteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat Preben Kløvfjell)

Dommere: Falkanger, Utgård, Bårdsen, Sæbø, Gjølstad

Saken gjaldt anke fra påtalemyndigheten over en lagmannsrettsdom som frifant tiltalte for overtredelse av straffeloven § 224 (menneskehandel) og straffeloven § 317 (heleri).

Spørsmålet var om lagmannsretten hadde begått en saksbehandlingsfeil ved å avskjære deler av en vitneforklaring, og om hele eller deler av dommen måtte oppheves.

Som nytt vitne for lagmannsretten skulle en politibetjent forklare seg om tiltaltes tilknytning til overføringer av penger som stammet fra narkotikahandel. Forsvareren protesterte mot at vitnet skulle forklare seg om dette, og lagmannsretten tok ved kjennelse protesten til følge. Begrunnelsen var at pengeoverføringer knyttet til narkotikahandel ikke hadde vært tema tidligere, og at forsvareren fikk vite om vitneforklaringen bare få dager før ankeforhandlingen begynte. Hensynet til kontradiksjon tilsa da etter lagmannsrettens syn at denne delen av vitneforklaringen ble avskåret. Høyesterett hadde ikke grunnlag for å overprøve denne vurderingen, men det ble reist spørsmål ved om lagmannsretten istedenfor å avskjære forklaringen umiddelbart, burde ha vurdert å utsette saken. Høyesterett tok imidlertid ikke stilling til dette, fordi en eventuell feil under enhver omstendighet ikke kunne ha hatt virkning på dommen. Det ble blant annet pekt på at lagmannsretten i dommen – altså etter at hele ankeforhandlingen var gjennomført – hadde vurdert om det var behov for utsettelse, men funnet at det ikke var tilfelle.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen