Straff for drap begått under "særlig skjerpende omstendigheter"

Høyesteretts dom 21.03.2014, HR-2014-00576-A, (sak nr. 2013/2194), straffesak, anke over dom,

A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

Dommere: Bårdsen, Bergsjø, Normann, Utgård, Schei

Saken gjaldt straff for drap, jf. straffeloven § 233. Det var spørsmål om drapet var begått under "særdeles skjerpende omstendigheter" slik at andre ledd fikk anvendelse, og om hvilket straffenivå som gjelder for slike drap etter at minstestraffen for forsettlig drap ble hevet i 2010.

Høyesterett konkluderte med at straffeloven § 233 fikk anvendelse: Med det for øye å gjøre opp for et økonomisk mellomværende, oppsøkte de to domfelte fornærmede i hans hjem midt på natten. De truet ham og de utsatte ham over en periode på mellom en halv og en hel time for grov vold, blant annet ved å benytte et brekkjern med hammerhode som de selv hadde tatt med til stedet. Mishandlingen svekket etter hvert fornærmede så mye at han var ute av stand til å gjøre noen reell motstand. Et hengningsforsøk mislyktes fordi ledningen som ble benyttet ikke tålte belastningen. Etter å ha prøvd å flykte, ble fornærmede pånytt hengt – nå i en lastestropp som tålte vekten av ham – slik at kun fremste del av fotsålene så vidt hadde kontakt med gulvet. Slik ble han hjelpeløst hengende til han døde av kvelning. Lagmannsretten hadde karakterisert behandlingen som "torturlignende". De domfelte hadde god tid til overveielse og til å vurdere konsekvensen av sine handlinger.

Høyesterett la til grunn at etter lovendringen i 2010 vil straffen ved domfellelse etter straffeloven § 233 andre ledd normalt være fra 15–16 års fengsel og oppover. Straffen i dette tilfelle ble satt til fengsel i 17 år for begge de domfelte.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen