Straffutmåling, både for direkte gjerningsperson og medvirker, ved overtr. av strl. § 229 tredje straffalt.

Høyesteretts dom, 23.04.2014, HR-2014-00791-A, (sak nr. 2013/2313), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

II. B (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen)

III. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat Øystein Storrvik) og B (advokat Arild Dyngeland)

Dommere: Bull, Tønder, Bårdsen, Kaasen, Utgård

Saken gjaldt straffutmåling, både for direkte gjerningsperson og medvirker, ved overtredelse av straffeloven § 229 tredje straffalternativ ‒ legemsbeskadigelse som har ført til betydelig skade på legeme eller helbred. Den ble behandlet i sammenheng med HR-2014-00790-A, avgjort tidligere samme dag.

Skadeomfanget, både fysisk og psykisk, lå nær skadeomfanget i HR-2014-00790-A, bortsett fra at fornærmedes ansikt ikke ble vansiret. Voldsutøvelsen var imidlertid mer omfattende enn i den andre saken, og det var også straffeskjerpende at det ble brukt et særlig farlig redskap, jf. straffeloven § 232. Dette tilsa at lagmannsrettens utgangspunkt på fengsel i fire og et halvt år for den direkte gjerningspersonen var riktig. Lagmannsretten hadde redusert dette til fire år på grunn av tilståelse, og Høyesterett så ikke grunn til å overprøve dette.

Medvirkeren var blitt med som "back up" for hovedmannen dersom denne skulle få problemer med fornærmede. Lagmannsretten hadde karakterisert det som skjedde, som planlagt voldsutøvelse der begge de to tiltalte har hatt et fast forsett over noe tid om å skade fornærmede. Det ble ikke nødvendig for medvirkeren å hjelpe til, men han hadde god oversikt over alt som skjedde. Han kunne ha innsett muligheten for at fornærmede ville bli påført betydelig skade som følge av voldsutøvelsen, jf. straffeloven § 43, og lagmannsretten var kommet til at han dermed var strafferettslig ansvarlig for medvirkning til hele voldsutøvelsen mot fornærmede, med de følger den fikk, når han ikke hadde grepet inn overfor hovedmannen.

Høyesterett kom til at straffen for medvirkningen passende kunne settes til tre års fengsel. Dette ble skjerpet til fengsel i tre år og tre måneder på grunn av tidligere voldsdommer.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen