Straffutmåling i sak om voldtekter

Høyesteretts dom, 27.11.2014, HR-2014-02325-A, (sak nr. 2014/1419), straffesak, anke over dom 

I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Johnny Veum)
II. A (advokat Johnny Veum) mot Den offentlige påtalemyndighet(statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Dommere: Normann, Ringnes, Bergsjø, Matningsdal, Tjomsland

Saken gjaldt anke over lagmannsrettens straffutmåling i en sak om gjentatte tilfeller av voldtekt. Det skulle utmåles straff for fem voldtekter til samleie, jf. straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jf. annet ledd bokstav a og ett forsøk på voldtekt til seksuell omgang, jf. straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jf. § 49. For to av voldtektene måtte det tas hensyn til at den seksuelle omgang fant sted ved at domfelte misbrukte sin stilling som basketballtrener for dem, jf. straffeloven § 193.

Lagmannsretten hadde fastsatt straffen til fengsel i 8 år, mens den i Høyesterett ble fastsatt til fengsel i 11 år. De tre første voldtektene fant sted i 2005–2006, og Høyesterett uttalte at tidsforløpet måtte tillegges en ikke ubetydelig vekt i den samlede vurdering, men mente at lagmannsretten synes å ha tillagt dette momentet for stor betydning. Høyesterett var ikke enig med lagmannsretten i at det kunne tillegges vekt at nye overgrep hadde blitt unngått dersom sakene hadde blitt oppklart tidligere.

Høyesterett mente også at den såkalte strafferabatten i straffeloven § 62 var blitt for stor.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen