Straffutmåling ved overtredelse av straffeloven § 219 første ledd om vold i nære familieforhold

Høyesteretts dom, 29.10.2014, HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot A (advokat Harald Stabell)

Dommere: Ringnes, Bergsjø, Matheson, Bull, Endresen

Saken gjelder straffutmåling ved overtredelse av straffeloven § 219 første ledd om vold i nære familierelasjoner.

En mor var i lagmannsretten dømt til fengsel i 120 dager, hvorav 60 dager betinget, for vold mot sin sønn. Det dreide seg om minst elleve tilfeller av vold over en periode på vel to år, hvorav minst seks ganger slag med knyttet hånd og minst ett med flat hånd, og flere slag med belte. Gutten var seks år da forholdene startet.

Høyesterett skjerpet straffen til 120 dager ubetinget fengsel, og uttalte at det klare utgangspunkt ved overtredelse av straffeloven § 219 er at det skal idømmes ubetinget fengsel. Høyesterett viste videre til lovendringen i 2010 som tok sikte på å øke det generelle straffenivået for familievold. Høyesterett uttalte at fengsel i 120 dager, som lagmannsretten hadde utmålt, klart ikke er for strengt, men på bakgrunn av de sparsomme opplysningene som er gitt om de straffbare forholdene i avgjørelsene fra tingretten og lagmannsretten, hadde Høyesterett ikke grunnlag for å utmåle en lengre straff.

 Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen