Videre anke over kjennelse om rettslig prøving av vilkårene for utlevering til USA

Høyesteretts kjennelse, 26.06.2014, HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Kampen)

Dommere: Bårdsen, Stabel, Endresen, Kallerud, Matningsdal

Saken gjaldt videre anke over kjennelse om rettslig prøving av vilkårene for utlevering til USA, jf. utleveringsloven § 17, overført til muntlig behandling i avdeling. Anken reiste i hovedsak to problemstillinger i tilknytning til kravet om dobbel straffbarhet i utleveringsloven § 3 nr. 1.

Det var for det første spørsmål om utlevering kan skje dersom tiltalen bygger på alternative faktiske grunnlag som ikke ville være straffbare etter norsk lov. Høyesterett besvarte dette benektende, og uttalte at det ikke foreligger dobbel straffbarhet dersom det faktiske grunnlaget i tiltalen er slik at det i den anmodende stat kan domfelles utelukkende basert på elementer som ikke ville være straffbare i Norge. Lagmannsretten hadde bygget på en uriktig forståelse av loven, slik at kjennelsen måtte oppheves.

Det andre spørsmålet var om utlevering kan skje hvis domfellelse i den anmodende stat forutsetter en ekstraterritoriell jurisdiksjon som går lengre enn norske jurisdiksjonsregler hadde tillatt i en tilsvarende situasjon. Ettersom kjennelsen måtte oppheves på annet grunnlag, var det ikke nødvendig for Høyesterett å konkludere i dette spørsmålet. Hensett også til at prosedyrene omkring dette spørsmålet hadde vært meget begrenset, valgte Høyesterett å holde konklusjonen åpen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen