Vilkårene for frifinnelse for forsøkshandling ved tilbaketreden

Høyesteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00740-A, (sak nr. 2014/133), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Dommere: Endresen, Bergsjø, Matheson, Stabel, Matningsdal

Saken gjaldt vilkårene for frifinnelse for forsøkshandling ved tilbaketreden, jf. straffeloven § 50.

Om tilbaketreden fra forsøk ble det følgende protokollert fra rettsbelæringen:

"Når det foreligger ufullendt forsøk må det være en forskjell mellom et handlingstidspunkt og til resultatet av at handlingen manifesterer seg.

Fullendt er forsøket når gjerningsmannen har foretatt alt som han regnet som nødvendig fra sin side uten at resultatet likevel er inntrådt, jf. Andenæs Alminnelig strafferett 5. utg. side 362. I voldssaker av denne type har vi ingen differanse. Forsøket er fullbyrdet ved handlingen. Man kan ikke fritas for straff når han har gjort alt han trengte for å oppnå det resultatet han ønsket."

Høyesterett fant at rettsbelæringen var vanskelig tilgjengelig allerede av den grunn at den ikke knytter de abstrakte utgangspunktene til konkrete handlingsalternativer. Men også uavhengig av dette ble de valgte formuleringer funnet å være lite klargjørende.

Rettens leder kan i sin rettsbelæring unnlate å forholde seg til et mulig bevisresultat som ville stride mot vitterlige kjensgjerninger eller som i hvert fall fremstår som oppkonstruerte og urealistiske, men Høyesterett fant ikke å kunne legge til grunn at dette var situasjonen i den aktuelle saken.

Rettsbelæringen kunne da ikke utformes slik at lagretten de facto ble avskåret fra den del av bevisvurderingen som knyttet seg til den nærmere bedømmelse av forsøkshandlingen.

Høyesterett er som utgangspunkt henvist til å bygge sin kontroll av rettsanvendelsen på det som måtte være protokollert fra rettsbelæringen; til skade for tiltalte kunne det ikke bygges på det faktum lagmannsretten la til grunn for straffutmålingen jf. straffeprosessloven § 306 tredje ledd.

På grunnlag av det som var protokollert fra rettsbelæringen kunne det ikke legges til grunn at lagrettens avgjørelse bygget på en riktig forståelse av vilkårene for frifinnelse ved tilbaketreden fra forsøk, og lagmannsrettens dom ble opphevet for så vidt tiltalte var dømt for forsøk på drap.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen