Bruken av utilbørlegkriteriet i straffelova § 276 a om korrupsjon

Høgsteretts dom, 05.09.2014, HR-2014-01779-A, (sak nr. 2014/1017), straffesak, anke over dom

Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort)

Dommarar: Endresen, Bull, Bergsjø, Kallerud, Matningsdal

Saka gjaldt bruken av utilbørlegkriteriet i straffelova § 276 a om korrupsjon.

Driftssjefen i eit kommunalt selskap med ansvar for store delar av kollektivtrafikken i området hadde delteke i tre middagar som var betalte av bussprodusenten som leverte bussar til fleire av dei selskapa det offentlege selskapet hadde driftsavtalar med.

Lagmannsretten hadde komme til at deltakinga i middagane ikkje hadde vore forsøkt skjult, og at middagane hadde ei naturleg tilknyting til stillinga til driftssjefen. Vidare hadde lagmannsretten lagt til grunn at det ikkje var snakk om brot på dei interne etiske reglane.

Høgsterett fann det klart at driftssjefen ikkje hadde opptredd utilbørleg, og anken frå påtalemyndigheita blei forkasta.

Med utgangspunkt i ei fråsegn i forarbeida la Høgsterett også meir allment til grunn at når ein fordel ikkje er av varig karakter, og blir konsumert i tilknyting til eit arrangement som i seg sjølv er relevant for stillinga til arbeidstakaren, vil det normalt ikkje vere aktuelt å bruke føresegna om korrupsjon i straffelova.

Les heile avgjerda

Til toppen