Anke over overskjønn til fastsettelse av erstatning for fraskrivelse av bruksrett til planovergang

Høyesteretts dom, 04.06.2014, HR-2014-01159-A, (sak nr. 2013/2325), sivil sak, anke over dom

I.  Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Helge Røstum) mot John Kjølen (advokat Cathrine Hambro)

II.  John Kjølen (advokat Cathrine Hambro) mot staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Helge Røstum)

Dommere: Normann, Bergsjø, Bull, Tønder, justitiarius Schei

Saken gjaldt anke over overskjønn til fastsettelse av erstatning for fraskrivelse av bruksrett til planovergang. Den gjaldt særlig spørsmål om det ved utmålingen av erstatningen skulle anvendes en tålegrense.

Ved ekspropriasjonsskjønn i 1908 i forbindelse med anleggelse av Solørbanen, ble det fastsatt at gården Kjølen Nordre skulle ha anlagt planoverganger på tre nærmere angitte steder, hvorav bare den ene hadde vært i bruk. Anlegg av jernbanen førte til at eiendommen ble delt, slik at ene del av gårdens arealer kom på nedsiden av jernbanen. I 2011 fraskrev grunneieren seg retten til planovergangen for all fremtid. Det ble avtalt at "ulemper ved nedlegging" skulle fastsettes ved avtaleskjønn og "bygge på vanlig ekspropriasjonsrettslige prinsipper". Kjølen måtte som følge av stengningen benytte en lengre omkjøringsvei for å komme til den nedre delen av eiendommen.

Høyesterett kom til at overskjønnet bygget på en uriktig rettslig norm, når lagmannsretten hadde tatt som utgangspunkt at det ikke var rom for noen tålegrense ved erstatningsutmålingen. Etter Høyesteretts oppfatning skulle det bare utmåles erstatning i den utstrekning ulempene oversteg denne. Allerede stiftelsesgrunnlaget åpnet for en gjensidig plikt til tilpasning innen rimelighetens grenser, og under henvisning til det opprinnelige formålet med etableringen av planovergangen måtte det være rom for en viss utvikling av jernbanedriften over tid.

Høyesterett mente at de samme hensyn som ifølge rettspraksis begrunnet anvendelsen av en tålegrense ved omlegging av avkjørsler til offentlig vei, langt på vei var de samme ved nedlegging av planoverganger. Tilsvarende oppfatning ble lagt til grunn i Rt. 2003 side 1730 – Kongsbergdommen – som var helt parallell med saken her. 

Etter Høyesteretts syn var anvendelsen av en tålegrense verken var i strid med Grunnloven § 105 eller EMK P1-1.

Overskjønnet ble opphevet og hjemvist til ny behandling for lagmannsretten.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen