Anke over overskjønn

Høyesteretts dom, 23.05.2014, HR-2014-01079-A, (sak nr. 2013/2278), sivil sak, anke over dom

Oppegårdveien 2 AS (advokat Svein Andersen) mot Akershus fylkeskommune (advokat Jarle W. Holstrøm)

Dommere: Noer, Kallerud, Endresen, Kaasen, Tjomsland

Saken gjelder anke over overskjønn. Spørsmålet var om overskjønnet hadde bygget på riktig rettsanvendelse når det hadde lagt til grunn at veglova § 30 innebærer et forbud mot fast parkering av bil innenfor byggegrensen langs offentlig vei, og at ekspropriasjon av parkeringsplass innenfor grensen derfor ikke gir rett til erstatning.

Veglova § 29 fastsetter at byggegrensen langs riksveg og fylkesveg er 50 meter fra midtlinjen i veibanen, og 15 meter fra midtlinjen på kommunal vei. I denne byggeforbudssonen gjelder begrensninger for rådigheten over eiendommen. Det avståtte arealet lå innenfor byggeforbudsbeltet langs fylkesveien. Partene var enige om at dersom det var forbudt med parkering innenfor byggegrensen uten tillatelse, hadde den ankende part ikke krav på erstatning.

Etter veglova § 30 kan "Byggverk, her òg laus kiosk, opplag eller anna større innretning" ikke plasseres i byggeforbudssonen uten tillatelse. Flertallet på tre dommere tolket dette slik at etablering av en fast parkering innenfor byggegrensen omfattes av forbudet der parkeringen kommer i konflikt med formålet bak reglene om byggegrenser. Vurderingen vil avhenge av mange faktorer, blant annet type vei og siktforholdene langs veien, størrelse og karakter på parkeringsplassen og hvordan plasseringen er i forhold til veien.

En dommer mente at parkering ikke var omfattet av § 30 og at skjønnet måtte oppheves på dette grunnlaget. Et mindretall på en dommer mente at parkering generelt måtte anses omfattet av byggeforbudet i veglova § 30, og stemte derfor for at anken ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen