Avkortning av erstatning ved tap av forsørger etter trafikkulykke

Høyesteretts dom, 11.12.2014, HR-2014-02423-A, (sak nr. 2014/1128), sivil sak, anke over dom

I. If skadeforskring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne) mot A, B(advokat Tom Sørum)

II. A, B (advokat Tom Sørum) mot If skadeforskring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne)

Dommere: Bergsjø, Indreberg, Noer, Arntzen, Skoghøy

Saken gjaldt avkortning av erstatning ved tap av forsørger etter trafikkulykke. Spørsmålet var i hvilken grad de etterlatte etter en avdød bilfører må tåle at erstatningen reduseres som følge av at føreren var ruspåvirket.

Høyesterett vurderte en tilsvarende problemstilling i Sunndal-dommen Rt. 1997 side 149 og kom der til at erstatningen til etterlatte måtte avkortes med 50 prosent. I foreliggende sak fant Høyesterett at resultatet i Sunndal-dommen ikke lenger kunne opprettholdes. Erstatningen både til den avdødes samboer og barn ble på den bakgrunn avkortet med 20 prosent.

Ved vurderingen la Høyesterett særlig vekt på den rettsutviklingen som har funnet sted siden Sunndal-dommen ble avsagt. Mens passasjeren til en promillekjører den gang normalt ikke fikk erstatning i det hele tatt, foretas det i dag vanligvis en avkortning på 30 prosent. Sosiale hensyn tillegges videre større betydning nå enn da Sunndal-dommen ble avsagt. Høyesterett la også en viss vekt på at Sunndal-dommen var knapt begrunnet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen