Erstatningsansvar for skade på privatbolig ved tilbakeslag fra det kommunale kloakknettet

Høyesteretts dom, 24.06.2014, HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom

Molde Kommune og KLP Skadeforsikring AS (advokat Lars Enger Barnholdt) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Kjell Mandal)

Dommere: Bårdsen, Skoghøy, Stabel, Bull, Gjølstad

Saken gjaldt erstatningsansvar for skade på en privatbolig ved tilbakeslag fra det kommunale kloakknettet, forårsaket av en stor stein som på uforklart måte hadde kommet inn i anlegget. Det var spørsmål om kommunen heftet på objektivt grunnlag, og om ansvaret i tilfelle måtte reduseres i henhold til en ansvarsbegrensning i kommunens sanitærreglement eller på grunn av skadelidtes eget forhold.

Det var ikke grunnlag for ansvar etter forurensningsloven § 24 a. Tingretten og lagmannsretten var imidlertid kommet til at kommunen var erstatningsansvarlig på ulovfestet objektivt grunnlag. Høyesterett sluttet seg til dette, i tråd med dommen fra Rt. 1975 side 1081. At huseiere i dag kan forsikre seg mot følgene av tilbakeslag fra avløpsledninger, medfører ikke at det rettspolitiske grunnlaget for objektivt ansvar er vesentlig endret siden dommen i 1975.

For så vidt gjaldt spørsmålet om kommunens adgang til å fraskrive seg ansvaret, uttalte Høyesterett at ansvarsfraskrivelser bare kan gjøres gjeldende så langt de ivaretar tungtveiende saklige behov og dessuten ikke avskjærer ansvar i en slik utstrekning at man rokker ved den grunnleggende risikofordelingen som det objektive ansvaret er et uttrykk for. Den aktuelle ansvarsfraskrivelsen lå innenfor disse rammene. Den var heller ikke urimelig, jf. avtaleloven § 36.

Krav om erstatning for tapte leieinntekter for to hybler som var innredet i boligens kjeller, ble i sin helhet lempet etter skadeserstatningsloven § 5-2 andre punktum. Høyesterett viste til at hyblene ikke var godkjente av de kommunale bygningsmyndighetene, og at det da var rimelig at huseieren – ikke kommunen – bar husleietapet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen