Fastlegging av hva som skal regnes som lavskatteland

Høyesteretts dom, 06.03.2014, HR-2014-00468-A, (sak nr. 2013/104), sivil sak, anke over dom

Alban International Norway AS (advokat Frode Talmo) mot staten v/Skatt sør (advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

Dommere: Tønder, Normann, Matheson, Tjomsland, Schei

Saken gjaldt fastlegging av hva som skal regnes som lavskatteland, jf. skatteloven § 2-38 tredje ledd bokstav a, jf. § 10-63.

Et norsk aksjeselskap etablerte et datterselskap i Singapore. Gjennom åtte datterselskaper kontraherte Singapore-selskapet åtte borerigger med sikte på utleie til oljeselskaper ulike steder i verden. Da det norske selskapet senere overførte aksjene i Singapore-selskapet til et heleid norsk holdingselskap, oppsto en gevinst. Sakens problemstilling var om denne gevinsten var skattefri etter den såkalte fritaksmetoden, jf. skatteloven § 2-38 første ledd, eller om gevinsten skulle beskattes etter unntaket for inntekt fra selskap hjemmehørende i lavskatteland, jf. tredje ledd.

Ved fastleggingen av hva som skulle inngå i vurderingen av om Singapore var et lavskatteland, ble utgangspunktet tatt i en sammenligning av det effektive generelle skattenivået i Singapore og Norge for den type selskap som det her var tale om. På bakgrunn av selskapets karakter av å være et holdingselskap hvis hovedformål var langsiktig investering med sikte på utbytte, ble det sett bort fra inntekter i form av aksjegevinst. Ettersom skatteprosenten i Singapore var 0 både for utbytte selskapet ville motta som holdingselskap og virksomhetsinntekten til datterselskapene, var det på det rene at skattenivået i Singapore var mindre enn to tredjedeler av skattenivået i Norge, jf. skatteloven § 10-63.

Spørsmålet var imidlertid om det i lavskattelandvurderingen også måtte ses bort fra inntekt i form av utbytte siden slik inntekt i følge skatteavtalen mellom Norge og Singapore er unntatt fra beskatning i Norge når den kommer fra selskap hjemmehørende i Singapore. Høyesterett kom til at dette ikke ville være i samsvar med skatteloven § 10-64 bokstav a hva NOKUS-beskatning angår. Bestemmelsen forutsetter at NOKUS-beskatning kan foretas overfor selskap i land som Norge har skatteavtale med så sant inntektene hovedsakelig er av passiv karakter. Siden definisjonen av lavskatteland er den samme for NOKUS-beskatning som for unntaket fra fritaksmetoden, måtte det samme gjelde ved avgjørelsen av om unntaket fra fritaksmetoden får anvendelse. Fritaksmetoden kom således ikke til anvendelse og anken ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen