Foreldelse av krav på pensjonsterminer etter kollektiv forsikring

Høyesteretts dom, 18.12.14, HR-2014-02470-A, (sak nr. 2014/998), sivil sak, anke over dom

Kommunal Landspensjonskasse gjensidig (advokat Thomas G. Naalsund) mot A (advokat Arild Hølland)

Dommere: Øie, Bårdsen, Skoghøy, Endresen, Gjølstad 

Etter § 19-9 skal et krav anses for å være meldt selskapet dersom det er meldt forsikringstakeren, som i dette tilfellet var As arbeidsgiver.

A var seg ikke bevisst at hun hadde krav på forsikring fra KLP og hadde ikke innen forsikringstidens utløp uttrykkelig meldt noe krav til arbeidsgiveren. Men arbeidsgiveren kjente til As helsetilstand og til at hun var innvilget graderte rehabiliteringspenger fra folketrygden, og hadde dermed kunnskap som tilsa at A kunne ha et krav under forsikringen. Det sentrale spørsmålet i saken var om dette var tilstrekkelig til at krav var meldt til arbeidsgiveren i lovens forstand. 

Høyesterett kom under dissens tre–to til at kravet ikke kunne anses for å være meldt arbeidsgiveren, og at det følgelig heller ikke var meldt selskapet. Kravet på pensjonsterminer var dermed foreldet.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

 

 

Til toppen