Forståelsen av begrepet kapitalvarer i merverdiavgiftsloven

Høyesteretts dom 12. desember 2014, HR-2014-02430-A, (sak nr. 2014/878), sivil sak, anke over dom

Mandal kommune (advokat Arne Abusdal Aasgaard) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Dommere: Matheson, Ringnes, Kallerud, Øie, Tjomsland

Saken gjaldt forståelsen av begrepet "kapitalvare" i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b.

Høyesterett kom enstemmig til at prosjektering av en eiendom til utbyggingsformål ikke kan gjøre den til kapitalvare. Et flertall på fire dommere mente at rivningsarbeider ikke er "nybygging" i lovens forstand, men utelukket ikke at rivning kan være omfattet dersom det er del av et enhetlig utbyggingskonsept.

I den konkrete sak var dette etter flertallets oppfatning ikke tilfellet. En dommer mente loven ikke stenger for at også rivning av eldre bygg for å gi plass for et nybygg er "nybygging" i lovens forstand. Ved den konkrete vurderingen kom mindretallet til at rivningen og den påfølgende byggingen måtte ses som elementer i et samlet prosjekt.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

 

 

Til toppen