Gyldighet av ligning av Statoil Angola

Høyesterett dom, 12.02.2014, HR-2014-00296-A, (sak nr. 2013/1013), sivil sak, anke over dom

Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot Statoil Angola Block 31 AS (advokat Jan B. Jansen) 
Bayerngas Petroleum Danmark AS (advokat Frode Talmo – til prøve)

 Dommere: Sæbø, Noer, Skoghøy, Øie, Tjomsland

Saken gjaldt gyldigheten av ligningene av Statoil Angola Block 31 AS og Bayerngas Petroleum Danmark AS for inntektsårene 2003, 2004 og 2005. Problemstillingen var om utgifter til leting etter petroleum på henholdsvis angolansk og dansk kontinentalsokkel kan fradragsføres direkte eller om utgiftene må aktiveres og avskrives. Dette ble avgjort på grunnlag av skatteloven § 6-1 første ledd.

Ligningsvedtakene bygget på at dersom et selskap som har fått tillatelse til å lete etter petroleum, har påtatt seg en leteforpliktelse, skal letekostnader innenfor forpliktelsen aktiveres for senere avskrivning, og at det samme gjelder for kostnader til leting utenfor de forpliktelser selskapet har påtatt seg med unntak for kostnader til boring av tomme brønner. 

Høyesterett kom til at kostnader med å oppfylle leteforpliktelser som hovedregel ikke kan anses som en del av vederlaget for utvinningstillatelsene, og at kostnader til leting så vel innenfor leteforpliktelsene som utover det selskapene var forpliktet til, må anses som fortløpende forbrukt og således være gjenstand for direkte fradragsføring etter hvert som de påløper. Det er først fra det tidspunkt det blir gjort drivverdig funn og det er sannsynlig at det vil bli feltutbygging, at kostnader som påløper til ytterligere undersøkelser og utbygging i denne henseende kan anses å skape varige verdier, og dermed aktiveringsplikt.

Ligningsvedtakene bygget dermed på uriktig tolkning av skatteloven § 6-1 første ledd og anken over lagmannsrettens dom hvor ligningene ble opphevet, ble derfor forkastet.

 

 

 

 

Til toppen