Gyldigheita av ei avgjerd i Trygderetten, der skaden ein person hadde blitt utsett for i samband med eit seminar, ikkje blei godkjend som yrkesskade

Høgsteretts dom, 19.05.2014, HR-2014-00997-A, (sak nr. 2014/110), sivil sak, anke over dom

A (advokat Henrik Boehlke) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Henrik Kolderup) 

Dommarar: Øie, Normann, Bergsjø, Kallerud, Skoghøy

Saka gjaldt gyldigheita av ei avgjerd i Trygderetten, der skaden ein person hadde fått under aking i samband med eit seminar, ikkje var blitt godkjend som yrkesskade. Det springande punktet var om A hadde vore "i arbeid" da ulykka skjedde. Dette var, slik Høgsterett såg det, eit spørsmål om akeaktiviteten inngjekk i seminaret på ein slik måte at akinga måtte reknast som å ha skjedd "i arbeid". Høgsterett la vekt på at aktiviteten hadde som formål å styrkje teambygginga blant deltakarane og skape positivt engasjement på den faglege delen av seminaret, at arbeidsgivaren hadde forventa at deltakarane på seminaret var med, og at arbeidsgivaren også arrangerte og betalte for aktiviteten og på den måten kunne kontrollere risikoen.

Høgsterett gav uttrykk for at det dreidde seg om eit grensetilfelle, men fann det klart at akinga skjedde "i arbeid".

Les heile avgjerda

Til toppen