Gyldigheten av ligning etter overdragelser av fiskefartøy

Høyesteretts dom, 30.10.2014, HR-2014-02108-A, (sak nr. 2014/636), sivil sak, anke over dom

Torleif Skotheimsvik, Polarhav AS, Polarfangst AS (advokat Roald Angell) mot Staten v/Skatt nord (advokat Arne Haavind)

Dommere: Arntzen, Ringnes, Matheson, Noer, Skoghøy

Saken gjaldt gyldigheten av ligninger i forbindelse med overdragelser av fiskefartøy. Spørsmålet var om det ved overdragelser av fiskerfartøyene også skjedde en skattepliktig realisasjon av tilknyttede fiskerettigheter, jf. skatteloven § 5-1. Det var videre spørsmål om det var grunnlag for å anse fiskerettighetene som skattepliktig formue, jf. skatteloven § 4-1.

I forbindelse med overdragelsene av to fiskefartøy fra et enkeltpersonforetak til deleide aksjeselskap, ga Fiskeridirektoratet selskapene ervervstillatelse etter deltakerloven § 4, og førstegangstillatelse etter deltakerforskriften § 5 til å delta i adgangsbegrenset fiske etter torsk, sei og hyse. Det var enighet om at deltakerrettighetene hadde økonomisk verdi, men skattyterne mente at det var de aktive aksjonærene, og ikke selskapene, som var de eneste som kunne gis deltakeradgang til fiske etter deltakerloven. De mente at rettighetene derfor ikke kunne overføres til aksjeselskapene, og at det da ikke forelå noen skattepliktig realisasjon. Den samme argumentasjonen ble gjort gjeldende i forbindelse med salg av fartøy med tilknyttede torskerettigheter fra ett av selskapene til et uavhengig selskap.

Høyesterett fant det ikke tvilsomt at det var aksjeselskapene som hadde deltakeradgangen. Hovedbegrunnelsen for dette var at ervervstillatelsene og deltakeradgangene måtte tilhøre den samme. Høyesterett mente videre at verdien av deltakerrettighetene skulle anses som skattepliktig formue i selskapene. Unntaket for tidsbegrensede bruksrettigheter i skatteloven § 4-2 ikke kom til anvendelse. Anken fra de skattepliktige førte derfor ikke frem.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen