Gyldigheten av to vedtak fra Oslo kommune om tilbakekall av drosjeløyver

Høyesteretts dom, 27.03.2014, HR-2014-00630-A, (sak nr. 2013/1156), sivil sak, anke over dom

I.  A (advokat Anders Christensen) mot Oslo kommune (advokat Lars Marius Heggberget)

II.  Oslo kommune (advokat Lars Marius Heggberget) mot A (advokat Anders Christensen)

Dommere: Noer, Matheson, Falkanger, Sæbø, Endresen

Saken gjaldt gyldigheten av to vedtak fra Oslo kommune om tilbakekall av drosjeløyver, og reiste særlig spørsmål om vedtakene måtte settes til side som følge av myndighetsmisbruk.

Drosjeeierne B og A ble i 2009 dømt til betinget fengsel og til å betale bøter for overtredelser av lignings- og regnskapslovgivningen. B ble dømt for unnlatt rapportert omsetning og ikke innrapportert lønn med til sammen 2,067 millioner kroner, mens samlet beløp for As del var 1,817 millioner kroner. Forholdene var begått på begynnelsen av 2000-tallet.

Som følge av domfellelsene fattet Oslo kommune i 2011 vedtak om inndragning av drosjeløyvene til de to. De gikk til sak og anførte en rekke grunnlag for påstanden om at vedtakene var ugyldige.

Høyesterett fant at begrunnelsen i vedtakene var tilstrekkelig, selv om den i de to sakene langt på vei var den samme. Det ble vist til at det var gjort individuelle vurderinger av de forhold som var særegne i den enkelte sak.

Det ble videre konkludert med at hjemmelen for tilbakekall av løyver ved alvorlig lovovertredelse ikke bare er gitt for å ivareta skikketheten hos den enkelte løyvehaver, men også for å kunne sikre at drosjenæringen som helhet drives på en lovlig og forsvarlig måte. Det at kommunen hadde lagt vekt på mer allmennpreventive hensyn, kunne derfor ikke føre til ugyldighet.

Heller ikke anførsler om vilkårlighet og grov urimelighet førte fram. Selv om det hadde gått lang tid siden de straffbare forhold fant sted og selv om den ene av drosjeeierne hadde bidratt til oppklaring av saken, var terskelen for å statuere ugyldighet som følge av grov urimelighet ikke overtrådt. Det ble pekt på at det skal mye til for å sette et vedtak til side på dette grunnlaget.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen