Avgjerd om å ta til følgje krav frå konkursbu om tvangssal av fast eigedom

Høgsteretts dom, 15.01.2014, HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse

Radiv AS (advokat Erik Eriksen) mot AS Hafnor, dets konkursbo (advokat Kai Knudsen)

Dommara: Noer, Sæbø, Stabel, Normann, Tjomsland

Saka gjaldt orskurd om å ta til følgje krav frå eit konkursbu om tvangssal av ein fast eigedom. Det var særleg spørsmål om kva som er tvangsgrunnlag ved krav om tvangssal til dekning av nødvendige bukostnader av pantsett fast eigedom som tilhøyrer tredjemann.

Etter pantelova § 6-4 har eit konkursbu legalpanterett for kostnader til nødvendig bubehandling. Legalpanteretten heftar på skuldnaren sine eigedelar og på formuesgode som tredjemann har stilt som pant til sikkerheit for konkursskyldnaren si gjeld. Eit fleirtal på tre av dommarane kom til at den faste eigedommen buet hadde lovbestemt panterett i, kunne krevjast tvangsseld utan tinglysing på førehand. Eit mindretal på to meinte at det var ein føresetnad for tvangsgrunnlag at legalpanteretten var tinglyst.

Det følgjer av pantelova § 6-4 at det er eit vilkår for realisering av legalpantet at det er nødvendig for å dekkje bukostnadene. Høgsterett kom samrøystes til at dette innebar at tingretten, i tilfelle der det blir reist innvendingar mot eit krav om tvangssal, må vurdere om tvangssal trengst for å dekkje nødvendige bukostnader. Men vurderinga vil vere førebels, og tingretten måtte ha eit betydeleg skjønn ved avgjerda.

Sidan dei tidlegare instansane ikkje hadde gjort ei slik vurdering, blei avgjerdene i tingretten og lagmannsretten oppheva.

Les heile avgjerda 

Til toppen