Krav frå eineforhandlar om avgangsvederlag

Høgsteretts dom, 13.02.14, HR-2014-00306-A, (sak nr. 2013/1887), sivil sak, anke over dom

Webasto Thermo & Comfort SE (advokat Arne Seemann Berg - til prøve) mot Kolberg Caspary Lautom AS (advokat Magne Mjaaland)

Dommarar: Kallerud, Matheson, Tjomsland, Øie og Schei 

Saka gjaldt krav frå ein eineforhandlar om å bli tilkjend avgangsvederlag etter analogi frå agenturlova § 28, subsidiært etteroppgjer basert på alminnelege obligasjonsrettslege reglar.

Høgsterett tok utgangspunkt i Rt. 1980 side 243 (Tampax), der fleirtalet avviste å bruke regelen om etterprovisjon for agentar i den no oppheva kommisjonslova § 68 andre ledd analogisk for ein eineforhandlar. 

Etter ein gjennomgang av Tampax-dommen, det tidlegare og det nogjeldande regelverket, forarbeida og den EU-rettslege bakgrunnen for dagens regel om avgangsvederlag kom Høgsterett til at det ikkje var grunnlag for å vurdere analogispørsmålet annleis i dag enn i 1980. Rettsavklaringa som fleirtalet kom til i Tampax-dommen, er dermed framleis uttrykk for gjeldande rett. 

Kravet om avgangsvederlag førte på denne bakgrunnen ikkje fram. Det var heller ikkje grunnlag for etteroppgjer etter alminnelege obligasjonsrettslege reglar. 

Les heile avgjerda 

Til toppen