Krav om oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-6 for ærekrenkende utsagn

Høyesteretts dom, 05.03.2014, HR-2014-00445-A, (sak nr. 2013/1300), sivil sak, anke over dom

AS Dagbladet (advokat Camilla Vislie) mot A (advokat Carl Bore)

Dommere: Normann, Endresen, Sæbø, Skoghøy, Gjølstad

Saken gjaldt krav om oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-6 for ærekrenkende utsagn. Grunnlaget var en rekke artikler, kommentarer og ledere trykket i Dagbladet fra 7. august 2007 og de påfølgende ukene.

Foranledningen til avisens dekning var at en mann av somalisk opprinnelse ble slått ned i Xparken. Ambulanse ble tilkalt, men etter at mannen urinerte på bakken i retning av den ene sjåføren og ambulansen, forlot ambulansepersonellet stedet uten å ta med pasienten. Det viste seg at mannen hadde fått en alvorlig hodeskade. Med utgangspunkt i denne hendelsen, startet en offentlig debatt om skjult rasisme i helsevesenet. Dagbladet hadde en omfattende dekning av saken og debatten.

Spørsmålet var om Dagbladets ulike fakta beskyldninger om uforsvarlig pasientbehandling og beskyldingene om at ambulansepersonellets handlemåte var rasistisk motivert, var vernet av ytringsfriheten.

Høyesteretts flertall kom til at faktapåstandene i det publiserte materialet både enkeltvis og samlet var vernet av ytringsfriheten. En dommer (Sæbø) hadde en særmerknad. Etter hans oppfatning hadde Dagbladet gått noe for langt ved beskyldingene om uforsvarlig pasientbehandling.

Når det gjaldt rasismepåstander i kommentarer og leder, delte Høyesterett seg i et flertall (fire dommere) og et mindretall. Flertallet mente at beskyldingene ikke var vernet av EMK artikkel 10 nr. 1. Det dreide seg her om verdivurderinger, men disse inneholdt konkrete beskyldinger med et temmelig presist innhold og manglet tilstrekkelig faktisk grunnlag. Beskyldingene var alvorlige, og de var heller ikke nødvendige for å fremme den offentlige debatten om skjult rasisme i det offentlige helsevesenet.

En dommer (Endresen) kom til at også rasismebeskyldningene var vernet.

Dagbladet ble dømt til å betale oppreisning til A med 200 000 kroner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen