Krav om oppreisningserstatning for ærekrenkede utsagn, jf. skadeserstatningsloven § 3-6

Høyesteretts dom, 09.12.2014, HR-2014-02398-A, (sak nr. 2014/338), sivil sak, anke over dom

A (advokat Carl Bore) mot Avisa Nordland AS (advokat Halvor Manshaus)

Dommere: Øie, Endresen, Arntzen, Indreberg, Utgård

Saken gjaldt krav fra en tidligere kirurg ved Nordlandssykehuset om oppreisningserstatning for ærekrenkende utsagn i en artikkelserie i Avisa Nordland sommeren 2010. Avisen hadde blant annet omtalt to operasjoner som kirurgen hadde foretatt sammen med en kollega i 2009 på to navngitte kvinner hvor det forelå mistanke om kreft i bukspyttkjertelen.

Hovedbudskapet i artikkelserien var etter Høyesteretts syn sammenfallende med det som ble sammenfattet slik i en leder i avisen:

"Friske pasienter er blitt operert uten grunn. Livsviktige organer er fjernet og pasienter er påført ubotelig skader og store komplikasjoner. … Legene opererte før de visste om hun hadde kreft. Det hadde hun ikke. Hun var helt frisk. De to utenlandske overlegene har utført operasjoner de aldri skulle ha gjennomført."

Høyesterett kom til at dette måtte oppfattes slik at avisen beskyldte legene for å ha begått grove feil ved – uten grunn – å ha operert friske personer og påført dem ubotelig skade ved å fjerne viktige organer. Beskyldningene var egnet til å skade kirurgens "gode navn og rykte eller til å utsette ham for … tap av den for hans stilling … fornødne tillit", slik at gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 247 om ærekrenkelser var overtrådt. Hvorvidt oppreisningserstatning kunne idømmes, berodde etter dette på om utsagnene var rettsstridige.

Ved rettsstridsvurderingen tok Høyesterett utgangspunkt i at debatten om det offentlige helsevesenet – herunder om folk får forsvarlig behandling – har stor allmenn interesse. Avisa Nordlands omtale av de konkrete operasjonene lå følgelig i kjerneområdet for hva som er vernet av ytringsfriheten. Videre ble betydningen av at pressen ikke pålegges unødige skranker i sin rolle som "public watchdog", understreket. Det følger imidlertid av praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol – EMD – at pressens frihet til å skrive om saker av offentlig interesse forutsetter at den opptrer profesjonelt, redelig og i god tro.

Høyesterett konkluderte med at fremstillingen av operasjonen i Avisa Nordland var klart ufullstendig og misvisende. Det var ikke faktisk dekning for å si at kirurgen hadde begått grove feil ved å operere kvinnene og fjerne viktige organer uten grunn.

Etter en samlet vurdering, hvor det særlig ble lagt vekt på at Avisa Nordland unnlot å bruke sentrale opplysninger fra en sakkyndig rapport som avisen hadde i hende, og som viste at avisens dekning av operasjonene var ufullstendig og misvisende, konkluderte Høyesterett med at avisens beskyldninger mot kirurgen var rettsstridige.

Kirurgen ble tilkjent 400 000 kroner i oppreisningserstatning.

 Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen