Krav om skjevdeling ved felleseieskifte

Høyesteretts dom, 17.12.14, HR-2014-02456-A, (sak nr. 2014/980), sivil sak, anke over dom

A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Einar Drægebø)

Dommere: Indreberg, Kallerud, Noer, Utgård, Tjomsland

Saken gjaldt krav om skjevdeling ved felleseieskifte, jf. ekteskapsloven § 59. 

Ektemannen hadde under ekteskapet fått overført morens boligeiendom og en tomt til seg. Moren var 83 år på transaksjonstidspunktet og satt i uskiftet bo. Det var forutsatt at hun skulle bli boende i boligeiendommen, eller i en leilighet sønnen kjøpte, resten av livet eller til hun kom på sykehjem. 

Høyesterett fant at det var skjedd en formuesforskyvning. Videre kom Høyesterett, i motsetning til tingretten og lagmannsretten, til at det forelå gavehensikt. Det var ikke avgjørende at forholdet mellom mor og sønn var dårlig, og at moren ønsket å kunne flytte til en annen bolig. Sønnen var eneste livsarving og eiendommene var boets vesentlige aktiva. Det lå i kortene at han skulle overta dem etter foreldrene. 

Partene var enige om at 20 prosent av boligens verdi skulle likedeles på grunn av påkostninger under ekteskapet. Høyesterett fastsatte under henvisning til dette, og til at morens borett måtte hensyntas ved bedømmelsen av gavens omfang, skjønnsmessig at ektemannen hadde rett til å holde 60 prosent av boligens verdi utenfor skiftet.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

 

 

Til toppen