Skatterettslig klassifisering av fastlegens pasientlister

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02069-A, (sak nr. 2014/688), sivil sak, anke over dom

Roa Medisinske Senter AS (advokat Kristian Råum) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Helge Aarseth)

Dommere: Kallerud, Arntzen, Utgård, Matheson, Skoghøy

Saken gjaldt den skatterettslige klassifiseringen av verdien av rett til kommunalt basistilskudd etter fastlegeordningen etter overdragelse av legepraksis. Skattyteren hevdet at verdien av retten til basistilskudd etter overføring er en forretningsverdi (goodwill) som etter skatteloven § 6-10 andre ledd bokstav a) gir rett til fradrag for avskrivning med inntil 20 prosent årlig. Staten ved Skattedirektoratet gjorde gjeldende at retten til basistilskudd måtte anses som et "annet immaterielt driftsmiddel enn forretningsverdi", som etter bestemmelsens tredje ledd bare gir rett til fradrag for avskrivning dersom verdifallet er "åpenbart". 

Høyesterett kom til at den delen av vederlaget som knyttet seg til forventningen om at erververen etter overdragelsen ville motta kommunalt basistilskudd, måtte anses som en forretningsverdi (goodwill) som gir rett til avskrivning. 

Det ble blant annet lagt vekt på at retten til basistilskudd helt ut er avhengig av antallet personer på fastlegens liste, såkalte listeinnbyggere. Erververen mangler derfor slik kontroll over eiendelen som regnskapsmessig er en forutsetning for å anse den som et annet immaterielt driftsmiddel enn goodwill. Det ble også vist til at verdien av forventningen om å beholde listeinnbyggerne ikke atskiller seg vesentlig fra verdien av en opparbeidet kundekrets, jf. Rt. 2007 side 1543 (Scansales). 

Høyesterett stadfestet enstemmig tingrettens opphevelse av ligningen for det aktuelle år, men en dommer hadde en avvikende begrunnelse.

Les hele avgjørelsen 

Til toppen