Spørsmål om beskatning for selskap og aksjonær etter kjøp av leilighet i Spania

Høyesteretts dom, 18.06.2014, HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom

A AS og B (advokat Tone Lillestøl) mot staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth)

Dommere: Stabel, Bårdsen, Indreberg, Bull, Utgård

Saken gjeldt spørsmål om beskatning for selskap og aksjonær etter kjøp av leilighet i Spania, skatteloven § 5-2 jf. § 13-1.

Aksjeselskapet A AS eies i sin helhet av C AS, som igjen i sin helhet eies av B, som også er styremedlem (enestyre) i begge selskaper. I 2003 kjøpte A en leilighet i Albir i Spania. Den ble innredet med sikte på utleie, men ble aldri leiet ut. Eneste bruk var at B og hans samboer oppholdt seg der ca. fire uker hvert år. For to av disse ukene ble det betalt markedsleie. Ligningsmyndighetene la til grunn at hovedformålet med investeringen var Bs private bruk. Selskapet ble uttaksbeskattet for årene 2004-2009, og B ble utbyttebeskattet for vederlagsfri overføring fra selskapet for den tilsvarende verdi.

Tingretten kom til at skattevedtakene var ugyldige, mens lagmannsretten kom til motsatt resultat. Høyesterett kom – under dissens 4–1 – til at vedtakene var gyldige. Det følger av Rt. 2003 side 536 at avgjørende for skjønnsligning på grunnlag av interessefellesskap er om disposisjonen først og fremst er begrunnet i interessefellens/aksjonærens, og ikke i selskapets egen, interesse. Selv om både utleie og mulig fremtidig verdistigning hadde vært fremme ved ervervet av leiligheten, var en investering ut fra denne muligheten i seg selv, ikke noe som ville fremstå som vanlig eller fornuftig for en vanlig bedrift å gjøre. Det var derfor Bs private interesser som hadde vært motiverende for transaksjonen samlet sett. Mindretallet på en dommer mente ligningsvedtakene måtte oppheves.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen