Spørsmål om det kan skrives ut eiendomsskatt på et anlegg som foretar rensing av røykgass på Mongstad

Høyesteretts dom, 19.03.2014, HR-2014-00554-A, (sak nr. 2013/1908), sivil sak, anke over dom

CO2Technology Centre Mongstad DA (advokat Henning M. Stephansen) mot Lindås kommune (advokat Henrik Moestue Bang)

Dommere: Matheson, Sæbø, Falkanger, Endresen, Utgård

Saken gjaldt spørsmålet om det kan skrives ut eiendomsskatt på et anlegg som foretar CO2-rensing av røykgass på Mongstad i Lindås kommune, det såkalte TCM-anlegget.

Hovedspørsmålet i saken var om TCM-anlegget som er et test-anlegg for fangst av inntil 100 000 tonn CO2, er et industrielt verk etter eigedomsskatteloven § 4. Det finnes i dag ikke noe lagringssystem eller marked for CO2-fangsten og fanget CO2 blir derfor etter hvert sluppet ut i atmosfæren.

Høyesterett konstaterte under henvisning til anleggets ytre karakteristikka at det i utgangspunktet måtte bedømmes som et industrielt verk. I verks-betegnelsen ligger imidlertid etter gjeldende rett en forutsetning om at det drives produksjon på stedet. Høyesterett kom enstemmig til at den prosessering som foretas i TCM-anlegget av røykgass, er produksjon i lovens forstand, selv om resultatet av prosessen etter dagens teknologiske stand ikke kan lagres eller selges.

Videre ble det slått fast at det for eiendomsskatt ikke kreves at anlegget har et kommersielt preg eller skaper økonomiske verdier, men at dette kan være et støtteargument for at man har med et industrielt verk i lovens forstand å gjøre. Ved den konkrete bedømmelsen kom imidlertid Høyesterett enstemmig til at TCM-anlegget har et kommersielt preg, selv om det i dag ikke har direkte avkastningsevne. Det ble her vist til erklæringer om at anlegget ved siden av sitt miljøformål også var av stor betydning for fremtidige kjøpere av den teknologi som anlegget har til formål å bidra til utviklingen av.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen