Spørsmål om et vedtak om overtredelsesgebyr etter akvakulturloven er ugyldig

Høyesteretts dom, 19.06.2014, HR-2014-01296-A, (sak nr. 2014/23), sivil sak, anke over dom

Selsøyvik Havbruk AS (advokat Kenneth Steffensen) mot staten v/Nærings og fiskeridepartementet (advokat Kine E. Steinsvik)

Dommere: Kallerud, Noer, Utgård, Indreberg, Tjomsland

Sakens hovedspørsmål var om et vedtak om overtredelsesgebyr etter akvakulturloven er ugyldig fordi gebyret må anses som straff og dermed ilagt i strid med domskravet i Grunnloven § 96.

Selsøyvik Havbruk AS hadde i 2007 mer levende fisk i sine merder enn selskapet hadde tillatelse til. Dette innbar en overtredelse av akvakulturloven med tilhørende forskrifter, og Fiskeridirektoratet ila selskapet et overtredelsesgebyr på om lag 900 000 kroner.

Et sentralt formål med grunnlovsbestemmelsen er å gi beskyttelse mot vilkårlig ileggelse av straff gjennom det vern som ligger i en behandling ved uavhengige domstoler. Ved den nærmere fastlegging av innholdet i § 96 ble det blant annet vist til de rettssikkerhetsgarantier som er etablert utenfor paragrafens virkeområde, blant annet den alminnelige domstolskontrollen med forvaltningsvedtak og det vern som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6.

Etter en gjennomgang av lovgivnings- og rettspraksis, og med utgangspunkt i Sanksjonsutvalgets oppsummering av rettstilstanden (NOU 2003: 15), kom Høyesterett til at gebyret ikke kunne anses som straff slik dette uttrykket forstås i Grunnloven § 96.

Selskapets påstand om at vedtaket er ugyldig på forvaltningsrettslig grunnlag førte heller ikke frem.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen