Spørsmål om fornærmedes krav på oppreisningserstatning er gjort gjeldende ved søksmål etter skadeerstatningsloven § 3-10

Høyesteretts dom, 29.10.2014, HR-2014-02102-A, (sak nr. 2014/1118), sivil sak, anke over dom

A (advokat Ørjan Eskeland) mot Bs dødsbo (advokat Bent Endresen)

Dommere: Matheson, Bull, Ringnes, Bergsjø, Endresen

Saken gjaldt spørsmål om fornærmedes krav på oppreisningserstatning er gjort gjeldende ved søksmål etter skadeserstatningsloven § 3-10 slik at kravet kan overføres ved arv. Det følger av bestemmelsen at et denne type krav må være fremsatt i fornærmedes livstid.

Høyesterett kom enstemmig til at vilkåret om "søksmål" i skadeserstatningsloven § 3-10 må forstås i lys av den til enhver tid gjeldende prosesslovgivning. Av gjeldende straffeprosesslov §§ 427 og 428 med tilhørende klare forarbeidsuttalelser, følger at når fornærmede har bistandsadvokat, er vilkåret bare oppfylt dersom det sivile kravet fremmes overfor retten av bistandsadvokaten. Fornærmedes begjæring overfor påtalemyndigheten om å ta kravet med i straffesaken er, etter at loven ble endret i 2008, ikke lenger tilstrekkelig.

I den konkrete sak døde fornærmede etter at tiltale var tatt ut og før bistandsadvokaten hadde fremmet noe oppreisningskrav overfor retten. Kravet om oppreisningserstatning som bistandsadvokaten senere fremmet på vegne av fornærmede v/dødsboet, kunne derfor ikke overføres ved arv.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen