Spørsmål om oppheving av dom fordi det ikke var oppnevnt ytterligere en sakkyndig

Høyesteretts dom, 19.09.2014, HR-2014-01865-A, (sak nr. 2014/716), sivil sak, anke over dom

A (advokat Helge Wesenberg) mot B (advokat Ellen Eikeseth Mjøs)

Dommere: Ringnes, Kallerud, Tjomsland, Skoghøy, Schei

Spørsmål om oppheving av dom fordi det ikke var oppnevnt ytterligere én sakkyndig.

Saken gjaldt spørsmålet om det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten etter begjæring ikke oppnevnte ytterligere en sakkyndig, jf. tvisteloven § 25-3 første ledd.

I en sak som gjaldt krav om erstatning for psykiske skader etter seksuell omgang med barn, oppnevnte lagmannsretten én sakkyndig for å vurdere om Bs psykiske plager var forårsaket av den seksuelle omgangen hun hadde med A fra hun var 14 år og 10 måneder og frem til hun fylte 16 år. Lagmannsretten hadde ikke etterkommet As begjæring om oppnevning av ytterligere en sakkyndig.

I saker med kompliserte og omtvistede medisinske årsaksforhold, vil kravene til grundighet og forsvarlighet ofte tilsi at det vil være nødvendig å fravike lovens utgangspunkt om én sakkyndig. Høyesterett konkluderte med at det var nødvendig å oppnevne mer enn én sakkyndig i saken for å få et faktisk avgjørelsesgrunnlag for å avgjøre årsaksspørsmålet. Dette var en saksbehandlingsfeil som kan ha hatt betydning for innholdet av lagmannsrettens dom, og dommen ble derfor opphevet.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen