Spørsmål om renteberegning ved regulering av avgift i festeforhold

Høyesteretts dom, 19.05.2014, HR-2014-00996-a, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn

AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland) mot Kristiania Hjemmelselskap AS (advokat Mathias Tveten)

Dommere: Endresen, Bergsjø, Bull, Øie, Skoghøy

Saken gjaldt spørsmål om renteberegning ved regulering av avgift i festeforhold der den avgift som skal betales, fastsettes på et senere tidspunkt enn det tidspunkt som den nye festeavgiften skal gjelde fra.

I den aktuelle saken var det uenighet om prinsippene for regulering av festeavgiften, og regulering fant først sted ved skjønn som ble avholdt etter langvarig tvist for domstolene.

I festekontrakten var det fastsatt at det skulle betales 5 % rente når festeavgiften ble betalt for sent. Ved lagmannsrettens overskjønn fikk bortfester på dette grunnlag tilkjent forsinkelsesrenter. Høyesterett kom til at rentebestemmelsen i avtalen bare fikk anvendelse i misligholdstilfellene, og at det ikke var grunnlag for en utfyllende fortolkning.

Lagmannsrettens overskjønn ble opphevet på grunn av feil rettsanvendelse. Spørsmålet om det alternativt kunne være grunnlag for et krav om avsavnsrente må, om partene ikke kommer til enighet, avgjøres av lagmannsretten. På grunnlag av partenes anførsler knyttet opp til spørsmålet om utfylling av avtalen, og de senere års rettsutvikling, ga Høyesterett på generelt grunnlag en sammenfatning av de relevante hensyn ved avgjørelse av om det er grunnlag for avsavnsrente.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen