Spørsmål om vilkårene for tvungent psykisk helsevern var oppfylt

Høyesteretts dom, 11.09.2014, HR-2014-01799-A, (sak nr. 2014/932), sivil sak, anke over dom

Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Henriette Busch) mot A (advokat Håkon Bryge)

Dommere: Noer, Tønder, Matheson, Ringnes, Skoghøy

Saken gjaldt spørsmålet om vilkårene for tvungent psykisk helsevern var oppfylt. A, som var underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og vedtak om tvangsmedisinering, krevde seg utskrevet. Han var tidligere domfelt to ganger, blant annet for vold.

Lagmannsretten hadde konkludert med at A ikke hadde en alvorlig sinnslidelse etter lov om psykisk helsevern og at vilkårene for tvungen omsorg ikke var oppfylt. Høyesterett kom på bakgrunn av nye sakkyndige uttalelser til at A hadde såkalt "enkel schizofreni". Det ble lagt vekt på at A fremviste både såkalte positive og negative symptomer, som er kriterier for å kunne stille diagnosen.

Etter lagmannsrettens dom hadde A fått medhold i klage over tvangsmedisinering. Det tvungne vernet besto nå bare i at han måtte møte ukentlig til samtale på psykiatrisk poliklinikk, og kunne hentes om han ikke møtte. Høyesterett kom likevel til at fortsatt tvungen omsorg var nødvendig for raskt å avdekke om A ble dårligere, noe som igjen høyst sannsynlig kunne utløse nye voldshandlinger. Både farekriteriet og helhetsvurderingen etter loven var etter Høyesteretts syn oppfylt, og A fikk ikke medhold i kravet om utskrivning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen