Tvist om oppgjør under kontrakt mellom Arendal kommune og Repstad Anlegg AS

Høyesteretts dom, 20.05.2014, HR-2014-01021-A, (sak nr. 2013/2405), sivil sak, anke over dom

Arendal kommune (advokat Magne Olsen) mot Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar)

Dommere: Bergsjø, Bull, Utgård, Endresen, Matningsdal

Saken gjaldt tvist om oppgjøret under en kontrakt mellom Arendal kommune og Repstad Anlegg AS om sanering av et vann- og avløpsanlegg. Kontrakten var basert på NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. Kontraktssummen besto av en rekke poster med regulerbare mengder, som skulle gjøres opp etter avtalte enhetspriser. Det gikk med mindre mengder enn det som var anslått i anbudsgrunnlaget, og dette var hovedårsaken til at entreprenørens samlede vederlag ble redusert med 22,3 prosent i forhold til kontraktssummen. Spørsmålet var om Repstad Anlegg AS hadde krav på avbestillingserstatning etter NS 8406 punkt 28.

NS 8406 punkt 28 gir anvisning på erstatning når entreprenørens "samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider" reduseres med 15 prosent av kontraktssummen eller mer. Lagmannsretten hadde lagt til grunn at også en vederlagsreduksjon som følge av at de regulerbare mengdene ble lavere enn stipulert, kunne gi grunnlag for erstatning etter bestemmelsen. Høyesterett kom til at dette var en uriktig rettslig forståelse og opphevet lagmannsrettens dom.

I vurderingen la Høyesterett særlig vekt på at NS 8406 punkt 28 er en bestemmelse som skal gjelde ved avbestilling. Det er unaturlig rent språklig å betegne en reduksjon i forhold til anslåtte mengder som en avbestilling – i enhetspriskontrakter av denne art ligger det innbakt i selve kontraktsmekanismen at faktisk medgåtte mengder vil avvike fra de stipulerte. Høyesterett fant videre støtte i bestemmelsens forhistorie og i sammenhengen med punkt 19.1 fjerde ledd, som slår fast at denne type avvik som hovedregel ikke utgjør en endring i standardens forstand.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen