Tvist om uførekapitalforsikring

Høyesteretts dom, 10.04.2014, HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom

A (advokat Thomas Meinich) mot Danica Pensjonsforsikring As (advokat Klaus Henrik Wiese-Hansen)

Dommere: Bårdsen, Tønder, Endresen, Bergsjø, Schei

Saken gjaldt tvist om uførekapitalforsikring. Spørsmålet var om forsikringsgiver var avskåret fra å gjøre gjeldende at forsikringen ikke dekket uførhet som inntrådte etter at forsikringen opphørte.

A hadde en kombinert ulykke- og uførekapitalforsikring. Ulykkekapitalforsikringen ville komme til utbetaling ved minst 10 prosent varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykkesskade. Utbetaling under uførekapitalforsikringen var betinget av at A som følge av sykdom eller ulykkesskade ble minst 50 prosent arbeidsufør i to sammenhengende år, og at denne arbeidsuførheten ble bedømt til å være varig. Avtalen løp ut i desember 2002 fordi A ikke betalte forsikringspremien.

I januar 2002 hadde A pådratt seg en hodeskade som medførte en varig medisinsk invaliditet på 15 prosent. I henhold til ulykkekapitalforsikringen mottok han 60 000 kroner, med tillegg av renter og behandlingsutgifter. Han krevde dessuten utbetaling under uførekapitalforsikringen, etter at han fra november 2012 ble varig ufør. Forsikringsselskapet avviste kravet, under henvisning til at uførheten hadde inntrådt etter forsikringstidens utløp. I henhold til vilkårene, var selskapet da uten ansvar. Forsikringsselskapet fikk medhold i tingretten og lagmannsretten.

A gjorde for Høyesterett gjeldende at forsikringsvilkårene ikke var tilstrekkelig klare og at selskapet ikke hadde oppfylt sin informasjonsplikt. Han måtte derfor ha krav på fullt oppgjør under uførekapitalforsikringen, selv om den ikke gjaldt da han ble varig ufør. Høyesterett forkastet anken. Uttalelser om prinsippene for tolkning av forsikringsavtaler i forbrukerforhold og om virkningene av eventuell informasjonssvikt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen