Krav om revisjon av avtale om planlegging og utbygging av kraftverk

Høyesteretts dom, 08.04.2014, HR-2014-00738-A, (sak nr. 2013/2165), sivil sak, anke over dom

HelgelandsKraft AS (advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sigurd Einar Dagfinn Hoff, Synnøve Hoff Mikalsen, Hanne Marit Hoff (advokat Helge Morten Svarva)

Dommere: Tønder, Bull, Noer, Utgård, Gjølstad

Saken gjaldt krav om revisjon av avtale om planlegging og utbygging av kraftverk. Kravet hadde grunnlag i prinsippet om ytelse mot ytelse og i avtaleloven § 36.

Etter at kraftselskapet i 2005 hadde inngått avtale med grunneieren om utnyttelse av fallrettighetene på eiendommen, men før anleggsarbeidene var startet opp, ble det oppdaget at en av selskapets rettsforgjengere hadde ervervet de samme rettighetene ved en avtale i 1935. Spørsmålet som saken reiste, var om kraftselskapet likevel var forpliktet etter avtalen fra 2005 til å yte grunneieren det avtalte vederlaget for utnyttelse av fallrettighetene.

Høyesterett kom til at kraftselskapet hadde krav på avtalerevisjon etter avtaleloven § 36. At grunneieren ikke var i posisjon til å levere sin ytelse, var et åpenbart brudd på partenes forutsetning da avtalen ble inngått. Siden denne balansen i kontraktsforholdet så totalt ble forrykket, framsto en plikt for kraftselskapet til å oppfylle sin del av avtalen som kvalifisert urimelig. Høyesterett uttalte at det ikke ville få betydning for konklusjonen om kraftselskapet kunne bebreides for uklarheten om rettsforholdene, siden dette ikke hadde noen sammenheng med grunneierens manglende evne til å oppfylle.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen