Spørsmål om lagmannsretten har brutt kontradiksjonsprinsippet i en sak om etteroppgjør i entrepriseforhold

Høyesteretts dom, 18.12.14, HR-2014-02467-A, (sak nr. 2014/712), sivil sak, anke over dom

Mesta Entreprenør AS (advokat Christian F. Galtung) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Pål Martin Abell)

Dommere: Ringnes, Bårdsen, Skoghøy, Øie, Gjølstad

I en sak om oppgjør etter en entreprisekontrakt var det spørsmål om lagmannsretten hadde gått utenfor partenes påstandsgrunnlag eller bygget på faktiske opplysninger som partene ikke hadde hatt tilstrekkelig foranledning til å uttale seg om.

Høyesterett kom etter en konkret vurdering av hva som kom frem under ankeforhandlingen til at lagmannsretten ikke hadde gått utenfor påstandsgrunnlagene eller tilsidesatt kravet til kontradiksjon. Påstandsgrunnlagene i saken var knyttet til om det forelå en mangel på overtakelsestidspunktet etter kontrakten. Ved vurderingen av kravene til kontradiksjon tok Høyesterett utgangspunkt i at det avgjørende er om partene har hatt tilstrekkelig foranledning til å uttale seg om forhold som på avgjørende punkter vil være av betydning for rettens avgjørelse, jf. Rt. 2013 side 1158

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen