Anke over en avgjørelse hvor det ikke ble gitt oppfriskning for oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.4.2015, HR-2015-00891-U, (sak nr. 2015/598), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Hallstein Aadland) mot Sparebanken Vest (avokat Hilde Sture)

Dommere: justitiarius Schei og dommerne Normann og Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen