Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter tvisteloven § 29-13 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.3.2015, HR-2015-00595-U, (sak nr. 2015/132), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Edvard T. Eide) mot Årvak Eiendom AS (advokat Ivar Winjum)

Dommere: Stabel, Endresen, Indreberg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen