Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5.3.2015, HR-2015-00530-U, (sak nr. 2015/406), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Anne Fladvad) mot X kommune v/barneverntjenesten (advokat Siv-Kristin Solvoll Hansen)

Dommere: Matningsdal, Øie, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen