Avgjørelse av sakskostnader i et tilfelle hvor lagmannsretten opphevde tingrettens kjennelse om konkursåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.4.2015, HR-2015-00890-U, (sak nr. 2015/566), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Flemming Marius Karlsen) mot A, hans konkursbo (avokat Magnus Jonsbråten), Europe Bygg AS, dets konkursbo (advokat Hogne Skjerpe)

Dommere: Skoghøy, Normann, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen