Avslag på søknad om fri sakførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.4.2015, HR-2015-00865-U, (sak nr. 2015/616), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Helge Skaaraas)

Dommere: Skoghøy, Normann, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen