Gyldigheten av Gjenopptakelseskommisjonens vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 07.01.2015, HR-2015-00028-U, (sak nr. 2014/2058), sivil sak, anke over dom

Staten v/Kommisjonen for gjennopptakelse av straffesaker (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) mot A (advokat Jan Tennøe)

Dommere: justitiarius Schei, dommerne Tønder og Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen