Krav om tilbakelevering av barn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.2.2015, HR-2015-00365-U, (sak nr. 2015/273), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Per-Erik Gåskjenn) mot B (advokat Roe Lauvås)

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen