Rettens veiledningsplikt ved behandlingen av sivile krav i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs dom og kjennelse 26.3.2015, HR-2015-00697-U, (sak nr. 2015/493), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Aina Helene Tvengsberg) mot B (advokat Sol Elden)

Dommere: Stabel, Bårdsen, Kasllerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen