Spørsmål om subjektiv kumulasjon for ankeinstansen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5.3.2015, HR-2015-00555-U, (sak nr. 2015/193), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Pål Sverre Hernæs) mot B, C (advokat Eirik Ramsland)

Dommere: Øie, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen