Saksbehandlingen ved lagmannsrettens overprøving av kjennelse om konkursåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.01.2015, HR-2015-00127-U, (sak nr. 2014/2158), sivil sak, anke over kjennelse

Deep Development AS (advokat Jørgen Bernhard Grønlie) mot Deep Development AS, dets konkursbo og Staten v/Oslo kemnerkontor (kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Anders Matheson Hegna)

Dommere: Gjølstad, Stabel, Indreberg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen