Særskilt sakskostnadsanke etter tvisteloven § 20-9 tredje ledd i sak om opphevelse av tvungen gjeldsordning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9.4.2015, HR-2015-00747-U, (sak nr. 2015/479), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Jørgen Klaveness) mot Santander Consumer Bank AS, Statens Lånekasse for Utdanning, Eika Kredittbank AS, Time Finans AB, Entercard AS, Nordax Nordic 2 AB, Bank Norwegian AS (advokat André Abelson)

Dommere: Stabel, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen