Spørsmål om avvisning på grunn av manglende rettslig interesse, jf. tvl. § 1-3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28.4.2015, HR-2015-00912-U, (sak nr. 2015/716), sivil sak, anke over kjennelse

Norsk Industri (advokat Terjei Thorkildsen) mot A (advokat Erik Råd Herlofsen)

Dommere: justitiarius Schei og dommerne Skoghøy, og Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen